Ενότητα 3

Υιοθέτηση της Τεχνολογίας vs Cyberattacks
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.